Sunday, March 18, 2007

เพลงแผ่นดินของเรา


เนื้อเพลง
ถึงอยู่แคว้นใด
ไม่สุขสำราญ
เหมือนอยู่บ้านเรา
ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
ทรัพย์จากผืนดิน
สินจากนที
มีสิทธิ์เสรี
สันติครองเมือง
เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์
ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล
รักชาติของเรา
ไว้เถิดผองไทย
ผืนแผ่นแหลมทอง
รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวงศ์
เสริมส่งสัมพันธ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั้น
ให้ยืนยง
ประวัติความเป็นมา

เพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” “ALEXANDRA”
เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในวันพระราชทานเลี้ยงเจ้าหญิง Alexandra แห่งเค้นท์ สหราชอาณาจักรอังกฤษ ซึ่งเสด็จฯ มาเยือนราชอาณาจักรไทย เป็นการส่วนพระองค์
พลเรือตรี ม.ล.อัศนี ปราโมช ได้เล่าถึงที่มาของเพลงนี้ว่า
“วันพระราชทานเลี้ยงเจ้าหญิง Alexandra ที่ศาลาผกาภิรมย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาก่อนเจ้าหญิงเสด็จฯ นิดหนึ่ง ทรงมีทำนองเพลงมายื่นให้คุณพ่อผม (ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช) คุณเสนีย์ท่านก็เขียนเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากเสวยแล้วทรงดนตรีก็ได้เล่น... คุณแมนรัตน์ร้อง ตรงกลางท่านมาเสริมทีหลัง ตรงกลางที่ว่า “เรามีป่าไม้” เดิมยังไม่มี วันหลังจึงได้ทรงต่อ เพราะขาดตรงกลาง....”
คำร้องภาษาไทยคือ “แผ่นดินของเรา” เกิดขึ้นในระยะหลังเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเพลงปลุกใจให้รักชาติบ้านเมือง ทรงมีพระราชดำริว่าเพลงนี้น่าจะใส่คำร้องภาษาไทยได้ จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานทำนองเพลงนี้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์คำร้องภาษาไทยเป็นเพลง “แผ่นดินของเรา” ซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์ เล่าว่า “...ท่านมีเพลง “Alexandra” แล้วท่านก็เสียดาย สมเด็จฯ โปรดเกล้าฯ ให้แต่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงดีดเปียโนให้ฟัง แล้วก็แต่ง ตรงนี้แต่งยาก...เรามีป่าไม้....”

2 comments:

paikykie haha said...

เนื้อหาดีมากเลยคนหาข้อมูลหาเว็บนะเก่งมากเลยมีความสามารถมากเลยสำหรับคนที่ทำแต่สีสันยังไม่ค่อยมี

creative-sense said...

เก่ง ดีมากครับ